Privacy

PRIVACY STATEMENT

Uitblinkers! is onderdeel van Camelot Consulting BV in Soest. Camelot Consulting BV is dan ook de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking).

Privacy is voor iedereen belangrijk, daarom gaat ook Uitblinkers! zorgvuldig om met de gegevens van onze kandidaten en relaties. We werken voor de opslag van digitale gegevens met een CRM programma dat gemonitord en beveiligd wordt vanuit onze backoffice. Tevens archiveren we ons e-mail verkeer en gebruiken we een beveiligde “cloud map” voor (tijdelijke) opslag van documenten zoals bijvoorbeeld per e-mail ontvangen CV’s van kandidaten en onze commerciële klant CV’s.

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder; bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, workshops, loopbaanbegeleiding, coaching en outplacement, personeels- en salarisadministratie.

Onze website zet geen cookies, we verzamelen dan ook geen gegevens van bezoekers aan onze website(s) en hebben geen cookie melding / cookie acceptatie.

We verzamelen en verwerken pas gegevens zodra je via een direct contact (e-mail, telefonisch, bezoek) bij ons bekend bent. Dit kan zijn als kandidaat die zich bij ons inschrijft, sollicitant op een concrete vacature, deelnemer aan een workshop, coachee, medewerker van een klant, toeleverancier of een ander persoon waar we zakelijk mee in contact staan. We verrichten ook search activiteiten naar kandidaten op het internet en sociale media om met nieuwe mensen in contact te komen. Verzameling en verwerking van gegevens in onze eigen systemen vindt pas plaats na contact en na (mondelinge) overeenstemming om een relatie met elkaar aan te gaan in het kader van onze dienstverlening.

BESCHERMING

We doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij hebben daartoe fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Uitblinkers! met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, vermoed ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens door derden, laat het ons dan direct weten via info@uitblinkers.eu

KANDIDAAT- & WERKREALTIES

VERZAMELEN

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als;

 •  je gegevens invult of achterlaat via onze website;
 • je je inschrijft bij onze organisatie;
 • je ons een e-mail stuurt;
 • je een gesprek met ons voert.

We verzamelen persoonsgegevens van je, om;

 • te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien je daarvoor een formulier hebt ingevuld, een e-mail hebt gestuurd of gegevens hebt achtergelaten;
 • informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten;
 • je te benaderen voor aanbiedingen, events en andere informatie die voor jou interessant kan zijn;
  je e-mails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven of vacature-alerts;
 • telefonisch contact met je op te kunnen nemen;
 • jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn.

Indirect verkregen informatie;

 • van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven of op een andere manier gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om rekening te houden met jouw wens niet door ons benaderd te worden;
 • indien wij persoonlijke informatie ontvangen van, door jou opgegeven referentie contactpersonen;
 • als klanten, waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over je met ons delen of die jou aanmeldt voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst;

Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten en/of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over/uit, coaching, gesprekken, trainingen en opleidingen en/of testen die jij zelf bij of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • pasfoto – op vrijwillige basis.

Het ID-bewijs mag bij de werving en selectie worden opgeslagen en gecontroleerd om na te gaan of je mag werken in Nederland. Ga je niet binnen vier weken voor ons aan de slag, dan wordt het ID-bewijs verwijderd.
Wij zetten ons in voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen die kan, mee mag doen. Gegevens zoals jouw geslacht vragen we op om met je te communiceren, gegevens over leeftijd om je in onze systemen te identificeren en om te bepalen of wij bepaalde verplichtingen hebben (zoals met betrekking tot het loon en of we toestemming nodig hebben van ouders of voogd).

Op het moment dat je voor Uitblikers! kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt;
• nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
• overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
• gegevens noodzakelijk in het kader van de beperking van de inlenersaansprakelijkheid (zoals NAW, geboortedatum, BSN, soort ID-bewijs, nummer en geldigheidsduur, indien aanwezig: verblijfsvergunning, A1-verklaring, tewerkstellingsvergunning).

Uitblinkers! legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.
Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

VERWERKING

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren.

We verwerken informatie:

 • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;
 • op grond van jouw toestemming;
 • in beperkte gevallen: met jouw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze toestemming in vrijheid kan geven. (Indien je jonger bent dan 16 jaar hebben wij de toestemming nodig van je ouders of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt).

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om;

 • (correct en duidelijk) met je te communiceren;
 • je aanbiedingen te doen en/of informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter af te stemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers;
 • jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn;
 • jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (enkel indien dit voor de functie echt relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven);
 • inzicht te krijgen in bedrijven waar of via wie je mogelijk ingezet wordt of hoe we je kunnen ondersteunen of adviseren bij het zoeken naar werk;
 • je voor te stellen bij onze opdrachtgevers;
 • een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinden) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • de benodigde acties en administratie uit te voeren in geval wij eigenrisicodrager zijn;
 • een opdracht bij de opdrachtgever vast te leggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, waaronder door coaching, training, opleiding en testen;
 • jouw loopbaan te begeleiden en je te helpen bij outplacement;
 • voor management doeleinden waaronder; managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • aanspraak te kunnen maken op subsidies, premiekortingen, loonkostenvoordeel e.d.;
 • als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, pensioen, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

DOORGEVEN / DELEN

Uitblinkers! kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers;

 • onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens Uitblinkers! diensten verlenen of opdrachten uitvoeren zoals onze backoffice dienstverlener(s). Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;
 • opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen, waar je via ons aan het werk gaat of bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jouw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement;
 • individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op jouw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus;
 • overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.
 • In alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens gebeurd op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen.

BEWAARTERMIJN

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.
Dat betekent:

Indien je (nog) niet voor Uitblinkers! hebt gewerkt en door ons via Werving en selectie bij een opdrachtgever geplaatste kandidaten;

 • Jouw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar (einde maand) na het laatste contact indien je niet voor Uitblinkers! hebt gewerkt;
 • Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je jezelf uitschrijven. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld. Jouw persoonsgegevens zijn dan nog drie kalendermaanden beschikbaar (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden) in verband met claimrisico’s.

Indien je voor Uitblinkers! werkt/hebt gewerkt

 • Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.
 • Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Uitblinkers!.
 • Indien je niet meer bemiddeld wilt worden kun je dat melden bij jouw contactpersoon. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Uitblinkers!. Je persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd. Jouw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Na afloop van genoemde termijnen worden jouw gegevens definitief verwijderd.

ZAKELIJKE RELATIES

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

VERZAMELEN

We verzamelen de volgende gegevens:

 • naam en contactgegevens;
 • functie;
 • gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt of vertegenwoordigt;
 • gegevens om een goede zakelijke relatie met je kunnen onderhouden;
 • gegevens ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten;

wij verzamelen jouw gegevens om;

 • de overeenkomst met jou te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen;
 • met jou te kunnen communiceren;
 • een goede zakelijke relatie met jou te onderhouden, om;
 • je aanbiedingen te kunnen doen, relatiegeschenken te verstrekken en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
  • je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je hiervoor hebt aangemeld;
  • om te kunnen factureren;
  • om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen;
  • om jou en/of jouw collega’s toegang te verstrekken tot de portal en het accountbeheer in te regelen;
  • voor rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te verstrekken);
  • jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn;
  • onze dienstverlening te verbeteren.

VERWERKEN

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, om een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

 • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;
 • op grond van jouw toestemming;

DOORGEVEN / DELEN

Uitblinkers! kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers;

 • onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens Uitblinkers! diensten verlenen of opdrachten uitvoeren zoals onze backoffice dienstverlener(s). Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;

BEWAARTERMIJN

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

RECHTEN

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor;

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • rectificatie van je persoonsgegevens;
 • verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
 • beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;
 • overdracht van je gegevens.
 • In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit moeten kunnen vaststellen.
 • als het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je ook het recht om jouw toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van Uitblinkers!.
 • Als je jouw gegevens wil wijzigen of verwijderen dan kun je opnemen met je contactpersoon.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Uitblinkers!, neem dan contact op met je contactpersoon (e-mail / telefonsich).

WIJZIGINGEN

Uitblinkers! kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website.
We raden je aan het privacystatement regelmatig na te lezen.

Versie 24 mei 2018